Slender Club Japan @ CCT 2018 (25, Oct, 2018)

The experts's view for Slender PCI 2018:Complex intervention via distal radial artery

session 1

ChairKazuhiko Nishigaki

CommentatorsJiro Ando
Hiroshi Asano
Ryo Gotoh
Kazushige Kadota
Yuichi Kobori
Shih-Chi Liu
Takahide Suzuki

PresenterTakashi Matsukage

session 2

ChairsBernard Chevalier
Yoshiaki Katahira

CommentatorsTaehoon Ahn
Kaoru Iwabuchi
Shuzheng Lyu
Katsuhiko Masamura
Teguh Santoso
Shinji Tayama

PresenterMotomaru Masutani

session 3

ChairsYoshiaki Mibiki
Chiung-Jen Wu

CommentatorsYoshihide Fujimoto
Noriyuki Kinoshita
Seung Hwan Lee
Soo Teik Lim
Hitoshi Matsuo
Ichiro Michishita
Masaaki Okutsu
Peng Qu

PresenterAkihiko Takahashi

session 4

ChairsTian Hai Koh
Yoichi Nozaki

CommentatorsChien-Ming Huang
Yoshiaki Kawase
Moo Hyun Kim
Takashi Okada
Kenji Sadamatsu
Yoshiki Uehara
Shinichiro Yamada

PresenterFuminobu Yoshimachi